Wprowadzenie:

Świadczymy  kompleksowa obsługę prawną zarówno dla dużych Spółek,  klientów korporacyjnych, jak i klientów z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw).
- na terytorium całego kraju, zarówno w ramach współpracy stałej, jak i doraźnej.
Sprawami naszych klientów zajmują się wyspecjalizowani prawnicy, o wysokim stopniu przygotowania merytorycznego oraz o dużym doświadczeniu.
Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta.
Bezkosztowo reprezentujemy naszych stałych Klientów przed sądem – koszty prawnika pokrywa TGI Sp. z o.o.

Korzyści:

Dzięki usłudze stałej obsługi prawnej Twoja firma zyska spokój i bezpieczeństwo.

Wykaz podstawowych działań:

 • pomoc w wyborze optymalnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej – CEIDG;
 • pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji spółki oraz reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym przed KRS;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w KRS;
 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence);
 • przekształcania, łączenie, podział i przejęcie podmiotów gospodarczych;
 • rozwiązywanie i likwidacja podmiotów gospodarczych;
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych – stała i doraźna;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, aktów prawa wewnętrznego, w tym. regulaminów, zarządzeń czy poleceń;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • przygotowywania dokumentacji na zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz aktów prawa wewnętrznego, w tym regulaminów;
 • przygotowywanie umów oraz uchwał dotyczących wzajemnych relacji między wspólnikami;
 • przygotowywanie porozumień typu joint venture (dosł: wspólne przedsięwzięcie);
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie:
  - bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, przygotowanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;
  - obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, kontrolnych i nadzorczych;
  - ochrony danych osobowych, w tym: umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń czy upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  - wniosków rejestracyjnych do GIODO oraz ich bieżące aktualizowanie;
 • przeprowadzanie audytów prawnych działalności Firmy Klienta, w zakresie: zawieranych umów handlowych i pracowniczych, aktów wewnątrz-zakładowych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki, oraz w zakresie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań (np. umowy najmu ? ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi , itp.);
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych;
 • windykacja wierzytelności.