Wprowadzenie:

TGI Sp z o.o. na wszelki wypadek.

Dochodzimy odszkodowań od Zakładu Ubezpieczeń i innych podmiotów.

Działamy na rzecz osób poszkodowanych, ale również potencjalnych sprawców szkód w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – na terytorium całego kraju.

Nasze działania prowadzimy dwutorowo. Przede wszystkim próbujemy zawrzeć ugodę  z Towarzystwem Ubezpieczeniowym  czy sprawca szkody, a dopiero gdy proponowana kwota jest niesatysfakcjonująca występujemy na drogę postępowania sądowego.

Korzyści:

NIE MUSISZ mieć ani dużo czasu ani pieniędzy, aby upomnieć się o należne świadczenie.

 • bezpłatnie weryfikujemy zdarzenie i oceniamy szanse na uzyskanie odszkodowania;
 • bezkosztowo reprezentujemy naszych Klientów przed sądem – koszty prawnika pokrywa TGI SP ZO.O.;
 • pobieramy prowizję dopiero po skutecznym odzyskaniu należności .

Profesjonalna pomoc świadczona jest wyłącznie przez wykwalifikowane osoby z gruntownym przygotowaniem merytorycznym i wykształceniem prawnym.

Wykaz podstawowych zdarzeń, w których możemy Państwu pomóc:

 • wypadki komunikacyjne;
 • wypadki przy pracy;
 • wypadki w gospodarstwach rolnych;
 • wypadki, za które odpowiedzialność ponosi właściciel/zarządca nieruchomości;
 • wypadki w miejscach publicznych;
 • odszkodowania z tytułu:
  - odpowiedzialności cywilnej (OC);
  - ubezpieczenia majątkowego (np. AC);
  - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  - ubezpieczenia na życie.
 • szkody na mieniu, min:
  - odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd;
  - zniszczenia, uszkodzenia, straty majatkowe;
  - zalania, powodzie;
  - zniszczenia upraw rolnych.
 •  szkody na osobie, min.:
  - uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, np. upadki, poślizgi;
  - potrącenie przez pojazd;
  - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  - odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej;
  - zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;
  - rentę na zwiększone potrzeby;
  - rentę wyrównawczą za utracone zarobki;
  - rentę alimentacyjną;
  - odszkodowanie z powodu śmierci osoby bliskiej;
  - pogryzienie przez psa.
 • błędy medyczne; błędy w sztuce lekarskiej;
 • zwrot utraconych zarobków;
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • bezumowne zajęcia gruntu: pod słup lub linię energetyczną, stację transformatorową, rurociąg, latarnię, etc.